Sustainable Development Goal
13

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах

Цаг уурын өөрчлөлт, түүний үр дагавартай тэмцэх талаар яаралтай арга хэмжээ авах

Агентлагууд

ХХААБ
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
ОУХБ
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага
ОУШХБ
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага
НҮБ-Хабитат
НҮБ-ын Хүний суурьшлын хөтөлбөр
НҮБ
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан
ДХХ
Дэлхийн хүнсний хөтөлбөр

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил

Climate Actionтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: