Тогтвортой хөгжлийн зорилт 13

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах

Цаг уурын өөрчлөлт, түүний үр дагавартай тэмцэх талаар яаралтай арга хэмжээ авах

13
Агентлагууд
ХХААБ
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-Хабитат
НҮБ
НҮБХХ
НҮБХС
ДХХ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил