Тогтвортой хөгжлийн зорилт 11

Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих

Хот, хүн амын суурьшлыг бүх талын оролцоог хангасан, аюулгүй, эрсдлийг даван туулах чадвартай, тогтвортой болгох

11
Агентлагууд
ХХААБ
ОУШХБ
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-Хабитат
НҮБХХ
НҮБАҮХБ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил