Тогтвортой хөгжлийн зорилт 10

Тэгш бус байдлыг бууруулах

Улс орнууд хоорондын тэгш бус байдлыг бууруулах

10
Агентлагууд
ОУШХБ
ЮНЕСКО

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил