Sustainable Development Goal
10

Тэгш бус байдлыг бууруулах

Улс орнууд хоорондын тэгш бус байдлыг бууруулах

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил

Reduced Inequalityтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: