Sustainable Development Goal
10

Тэгш бус байдлыг бууруулах

Улс орнууд хоорондын тэгш бус байдлыг бууруулах

Reduced Inequalityтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: