Тогтвортой хөгжлийн зорилт 9

Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх

Уян хатан дэд бүтцийг байгуулж, хүртээмжтэй, тогтвортой аж үйлдвэржилтийг дэмжиж, инновацийг хөгжүүлэх

9
Агентлагууд
ОУАЭА
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-Хабитат
НҮБ
ЮНЕСКО
НҮБАҮХБ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил