Sustainable Development Goal
1

Ядуурлыг устгах

Ядуурлын бүх хэлбэрийг эцэс болгох

No Povertyтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: