Тогтвортой хөгжлийн зорилт 1

Ядуурлыг устгах

Ядуурлын бүх хэлбэрийг эцэс болгох

1
Агентлагууд
ХХААБ
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ
НҮБХХ
НҮБХАС
НҮБХС
НҮБАҮХБ
ДХХ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил