Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулъя

The Sustainable Development Goals (SDGs) are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They are a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. Learn more and take action.

Таны оролцоо

НҮБ-ын үйл хэрэгт хэрхэн оролцох боломжтойг мэдэхийг хүсвэл, мөн энэ мэдээллийг түгээхийг хүсвэл

НҮБ-ын үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулах боломжууд