Тогтвортой хөгжлийн зорилт 17

Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх

Тогтвортой хөгжлийн төлөө дэлхий нийтийн түншлэлийг сэргээж, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг сайжруулах

17
Агентлагууд
ОУШХБ
НҮБХХ
НҮБХАС
НҮБХС
НҮБАҮХБ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил