Тогтвортой хөгжлийн зорилт 8

Эдийн засгийн өсөлт, баталгаат ажлын байрыг бий болгох

Тогтвортой, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, бүрэн, бүтээмжтэй ажил эрхлэлт, зохистой хөдөлмөрийг хөхүүлэн дэмжих

8
Агентлагууд
ХХААБ
ОУАЭА
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБХХ
ЮНЕСКО
НҮБАҮХБ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил