Тогтвортой хөгжлийн зорилт 12

Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

Тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн бүтцийг бүрдүүлэх

12
Агентлагууд
ХХААБ
ОУХБ
НҮБАНДЭЗНК
НҮБХХ
НҮБАҮХБ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил