Тогтвортой хөгжлийн зорилт 3

Эрүүл мэндийг дэмжих

Бүх түвшинд эрүүл амьдралыг хангаж, сайн сайхан аж байдлыг хөхүүлэн дэмжих

3
Агентлагууд
ОУАЭА
ХДХВ/ДОХ
НҮБХАС
НҮБХС
НҮБАҮХБ
ДЭМБ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил