Холбоо барих

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
Нэгдсэн Үндэстний гудамж-14,
Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар 14201

Нийгмийн сүлжээнд биднийг дагах

НҮБ-ын Төрөлжсөн байгууллагуудтай холбоо барих

ХХААБ

Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс

ОУШХБ

Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс

НҮБ-Хабитат

Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс

НҮБХХ

Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс

ЮНЕСКО

Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс

НҮБХАС

Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс

НҮБДАЭДК

Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс

НҮБХС

Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс

ДЭМБ

Засгийн газрын VIII байр,
Олимпийн гудамж - 2
Сүхбаатар дүүрэг 14210,
Улаанбаатар хот
Монгол улс