Холбоо барих

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
Нэгдсэн Үндэстний гудамж-14,
Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар 14201

НҮБ-ын Төрөлжсөн байгууллагуудтай холбоо барих

ХХААБ
Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс
ОУШХБ
Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс
НҮБ-Хабитат
Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс
НҮБХХ
Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс
ЮНЕСКО
Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс
НҮБХАС
Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс
НҮБДАЭДК
Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс

ДЭМБ
Засгийн газрын VIII байр,
Олимпийн гудамж - 2
Сүхбаатар дүүрэг 14210,
Улаанбаатар хот
Монгол улс