Тогтвортой хөгжлийн зорилт 2

Өлсгөлөнг арилгах

Өлсгөлөнг бүр мөсөн устгаж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хоол тэжээл байдлыг сайжруулж, тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөхүүлэн дэмжих

2
Агентлагууд
ХХААБ
ОУАЭА
НҮБХХ
НҮБХС
НҮБАҮХБ
ДХХ
ДЭМБ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил