Sustainable Development Goal
2

Өлсгөлөнг устгах

Өлсгөлөнг бүр мөсөн устгаж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хоол тэжээл байдлыг сайжруулж, тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөхүүлэн дэмжих

Агентлагууд

ХХААБ
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
ОУАЭА
Олон улсын Атомын Энергийн агентлаг
НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан
НҮБАҮХБ
НҮБ-ын Аж Үйлдвэр Хөгжлийн Байгууллага
ДХХ
Дэлхийн хүнсний хөтөлбөр
ДЭМБ
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил

Zero Hungerтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: