Тогтвортой хөгжлийн зорилт 6

Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

Хүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах

6
Агентлагууд
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-Хабитат
ЮНЕСКО
НҮБХС
ДЭМБ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил