Sustainable Development Goal
6

Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

Хүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах

Агентлагууд

НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс
НҮБ-Хабитат
НҮБ-ын Хүний суурьшлын хөтөлбөр
ЮНЕСКО
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан
ДЭМБ
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил

Clean Water and Sanitationтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: