Sustainable Development Goal
7

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

Хүн бүрийг боломжийн, найдвартай, тогтвортой, орчин үеийн эрчим хүч хэрэглэх боломжоор хангах

Affordable and Clean Energyтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: