Sustainable Development Goal
7

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

Хүн бүрийг боломжийн, найдвартай, тогтвортой, орчин үеийн эрчим хүч хэрэглэх боломжоор хангах

Агентлагууд

ОУАЭА
Олон улсын Атомын Энергийн агентлаг
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс
НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил

Affordable and Clean Energyтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: