Тогтвортой хөгжлийн зорилт 7

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

Хүн бүрийг боломжийн, найдвартай, тогтвортой, орчин үеийн эрчим хүч хэрэглэх боломжоор хангах

7
Агентлагууд
ОУАЭА
НҮБАНДЭЗНК
НҮБХХ

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил