Тогтвортой хөгжлийн зорилт 5

Жендерийн тэгш байдлыг хангах

Жендэрийн тэгш байдлыг хангаж, бүх эмэгтэйчүүд, охидыг чадавхжуулах

5
Агентлагууд
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-Хабитат
НҮБХХ
НҮБХАС
НҮБХС

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил