Тогтвортой хөгжлийн зорилт 4

Чанартай боловсролыг дэмжих

Хүртээмжтэй, тэгш чанартай боловсролоор хангах, хүн бүрийн насан туршдаа суралцах боломжийг дэмжин хөхүүлэх

4
Агентлагууд
НҮБХХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБХС

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил