Хэвлэл

The United Nations Development Assistance Framework 2012-2016

2017 оны гуравдугаар сарын 01
Snapshot - The UN Development Assistance Framework 2012-2016

Хэвлэсэн

НҮБХХ
ХХААБ
НҮБ-Хабитат
ОУХБ
ОУШХБ
ДЭМБ
НҮБАҮХБ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБХС

хамтран хэвлэсэн

Government of Mongolia
File type: PDF
Татаж авсан: 895

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл