Sustainable Development Goal
14

Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах

Тогтвортой хөгжлийн зорилгоор далай, тэнгис, далайн нөөц баялгийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах