Тогтвортой хөгжлийн зорилт 14

Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах

Тогтвортой хөгжлийн зорилгоор далай, тэнгис, далайн нөөц баялгийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах

14

Одоогоор энэ зорилготой холбоотой тодорхой санаачлага байхгүй байна