Тогтвортой хөгжлийн зорилт 16

Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох

Тогтвортой хөгжлийн төлөө аюулгүй, бүх талын оролцоог хангасан нийгмийг хөгжүүлж, хүн бүрийг хуулиар хамгаалуулах боломжоор хангах, бүх түвшинд үр дүнтэй, хариуцлагатай, бүх талын оролцоог хангасан институтийг бий болгох

16
Агентлагууд
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-Хабитат
НҮБХХ
ЮНЕСКО
НҮБХС

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил