Хэвлэл

Монгол Улс дахь НҮБ-ын 2022 оны Үр дүнгийн тайлан

2023 оны дөрөвдүгээр сарын 13
Annual Results Report 2022 cover

Хэвлэсэн

ХХААБ
ОУАЭА
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-ын СЗГ
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-Хабитат
НҮБХХ
НҮББОХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБХС
НҮБАҮХБ
ДЭМБ
File type: PDF
Татаж авсан: 607
File type: PDF
Татаж авсан: 450

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл