Хэвлэл

Монгол дахь НҮБ-ын Үр дүнгийн тайлан 2021 Цөөн үгээр (Инфографик)

2022 оны зургаадугаар сарын 05
Annual results 2021 - English

Хэвлэсэн

ХХААБ
ОУАЭА
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-ын СЗГ
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-Хабитат
НҮБХХ
НҮББОХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБХС
НҮБАҮХБ
ДЭМБ

хамтран хэвлэсэн

Government of Mongolia
Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам
File type: PDF
Татаж авсан: 381
File type: PDF
Татаж авсан: 375

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл