Хэвлэл

Annexes to the UNDAF (2017-2022) Evaluation Report

2022 оны гуравдугаар сарын 10

Хэвлэсэн

ХХААБ
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-Хабитат
НҮБХХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБДАЭДК
НҮБХС
НҮБАҮХБ
ДЭМБ

хамтран хэвлэсэн

Government of Mongolia
Ministry of Foreign Affairs of Mongolia
File type: PDF
Татаж авсан: 382

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл