Хэвлэл

Монгол Улсын Хөгжлийн төлөв байдлын шинжилгээ (ХТБШ)-г 2022

2023 оны тавдугаар сарын 12
CCA update 2022

Хэвлэсэн

НҮБ-ын СЗГ
File type: PDF
Татаж авсан: 274
File type: PDF
Татаж авсан: 409

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл