Хэвлэл

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээ 2023-2027

2022 оны долдугаар сарын 14

Хэвлэсэн

APDIM – UN ESCAP
ХХААБ
ХААХОУС
ОУХБ
ОУШХБ
ОУХТ
ОУЦХБ
ХЭДК
НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын ЭБ
НҮБ-Хабитат
ДОХНХ
ХХБХ
НҮБХХ
НҮБ-ын ГЭББ
БОХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБХС
НҮБАҮХБ
МБГХТА
НҮБ-ын ТҮА
НҮБ-ын СДХ
ДЭМБ

хамтран хэвлэсэн

Government of Mongolia
Ministry of Foreign Affairs of Mongolia
Ministry of Economy and Development of Mongolia
File type: PDF
Татаж авсан: 706
File type: PDF
Татаж авсан: 628

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл