Хэвлэл

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээ 2023-2027

2022 оны долдугаар сарын 14

Хэвлэсэн

APDIM – UN ESCAP
ХХААБ
ХААХОУС
ОУХБ
ОУШХБ
ITC
ОУЦХБ
ХЭДК
НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-Эмэгтэйчүүд
НҮБ-Хабитат
ХДХВ/ДОХ
ЮНСТАД
НҮБХХ
UNDRR
НҮББОХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБХС
НҮБАҮХБ
UNODC
UNOPS
НҮБСДХ
ДЭМБ

хамтран хэвлэсэн

Government of Mongolia
Ministry of Foreign Affairs of Mongolia
Ministry of Economy and Development of Mongolia
File type: PDF
Татаж авсан: 584
File type: PDF
Татаж авсан: 539

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд