Хэвлэл

НҮБ-ын Үр дүнгийн тайлан 2021 он: Үр дүнгийн зорилт 1 (инфографикаар)

2022 оны зургаадугаар сарын 05
UN Mongolia Annual Results Report 2021: Outcome 1

Хэвлэсэн

ХХААБ
ОУАЭА
ОУХБ
ОУШХБ
АНДЭЗНК
НҮБ-Хабитат
БОХ
ЮНЕСКО
НҮБХС
НҮБАҮХБ
UNOOSA
ДХХ
ДЭМБ
File type: PDF
Татаж авсан: 287
File type: PDF
Татаж авсан: 328

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл