Хэвлэл

Монгол Улс дахь НҮБ-ын 2021 үр дүнгийн тайлан

2022 оны тавдугаар сарын 04

Хэвлэсэн

ХХААБ
ОУАЭА
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-ын СЗГ
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-Хабитат
НҮБХХ
НҮББОХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБХС
НҮБАҮХБ
ДЭМБ

хамтран хэвлэсэн

Монгол Улсын Засгийн газар
Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам
File type: PDF
Татаж авсан: 1425
File type: PDF
Татаж авсан: 1177

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл