Хэвлэл

НҮБ-ын Хөгжлийн тусламжийн хүрээ (НҮБХТХ) (2017-2022)-ний үнэлгээний тайлан

2022 оны гуравдугаар сарын 10

Хэвлэсэн

НҮБ-ын СЗГ

хамтран хэвлэсэн

Government of Mongolia
Ministry of Foreign Affairs of Mongolia
File type: PDF
Татаж авсан: 404
File type: PDF
Татаж авсан: 433

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл