Хэвлэл

НҮБ-ын Хөгжлийн тусламжийн хүрээ 2017-2021

2017 оны арван нэгдүгээр сарын 30
Mongolia UNDAF cover

Хэвлэсэн

ХХААБ
ОУАЭА
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-Хабитат
ДОХНХ
НҮБХХ
БОХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБДАЭДК
НҮБХС
НҮБАҮХБ
НҮБ-ын СДХ
ДЭМБ

хамтран хэвлэсэн

Монгол Улсын Засгийн газар
File type: PDF
Татаж авсан: 1032

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл