Хэвлэл

UNDAF 2017-2022 Evaluation Report- Final

2022 оны гуравдугаар сарын 10
UNDAF 2017-2022 Evaluation Report by IRIM

Хэвлэсэн

ХХААБ
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-Хабитат
НҮБХХ
НҮББОХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБДАЭДК
НҮБХС
НҮБАҮХБ
ДЭМБ

хамтран хэвлэсэн

Government of Mongolia
Ministry of Foreign Affairs of Mongolia
File type: PDF
Татаж авсан: 241

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл