Өгүүлэл

НҮБ-ын зүгээс Монгол Улсад жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах чиглэлээр хийсэн үр дүнтэй 10 ажил

2022 оны гуравдугаар сарын 07
Ой хамгаалах эмэгтэйчүүд
Тайлбар: Хөдөө орон нутгийн иргэд, ялангуяа эмэгтэйчүүд уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байгалийн аливаа гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, дасан зохицох талаар санал солилцож, гарц шийдэл хайж байна.
Зургийг: © НҮБХХ /ABS Төсөл, Б. Заяажаргал, Ж. Төмөрсүх

Нийтлэлийг бичсэн

Soyolmaa

Д. Соёлмаа

НҮБ-ын СЗГ
Хөгжлийн зохицуулалт - Мэдээлэл харилцааны мэргэжилтэн
 

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ХХААБ
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
ОУХБ
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага
ОУШХБ
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага
НҮБ-Хабитат
НҮБ-ын Хүний суурьшлын хөтөлбөр
НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан
НҮБСДХ
НҮБ-ын сайн дурын хөтөлбөр
ДЭМБ
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд