Өгүүлэл

Монгол дахь Хүмүүнлэгийн баг зудад нэрвэгдсэн малчдад тусламж үзүүллээ

2023 оны дөрөвдүгээр сарын 18
Tapan with a herder

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ХХААБ
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
ОУШХБ
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага
ХҮХЗГ
НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн Үйл Хэргийг. Зохицуулах Газар
НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд