Хэвлэл

НҮБ-ын Үр дүнгийн тайлан 2021: Үр дүнгийн зорилт 2 (инфографик)

2022 оны зургаадугаар сарын 05
UN MOngolia Results Reports Outcome 2 infographics

Хэвлэсэн

APDIM – UN ESCAP
ХХААБ
ОУАЭА
ОУХБ
НҮБ-Хабитат
ХДХВ/ДОХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБХС
ДЭМБ
File type: PDF
Татаж авсан: 392
File type: PDF
Татаж авсан: 375

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл