Өгүүлэл

Блог: Малчдын нийгмийн хамгаалал, гамшгийн эсрэг хариу арга хэмжээг сайжруулах нь

2023 оны нэгдүгээр сарын 12
a herder with yaks in the snow storm
Тайлбар: НҮБ-ын Хамтарсан Хөтөлбөр нь цочрол болон гамшгийн үед даван туулах сөрөг зан үйлээс зайлсхийж, малчид, тэдний хүүхдүүдэд бодит дэмжлэг болсон Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж (ХМТ)-ийг өргөжүүлэх зэргээр цочролд хариу үзүүлэх нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрүүдийн сургамжуудыг бий болгосон юм. Гэрэл зургийг © Д.Соёлмаа / НҮБ-ын СЗГ
Зургийг: © UNRCO / D.Soyolmaa

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ХХААБ
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
ОУХБ
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага
НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд