Өгүүлэл

Е. Кана: Та нийгмийн сайн сайхны төлөө сайн дурын ажилд гар бие оролцоорой.

2022 оны арван хоёрдугаар сарын 05
Зургийг: © UN RCO

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар
НҮБСДХ
НҮБ-ын сайн дурын хөтөлбөр

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд