Илтгэл

Жендэрийн эрх тэгш байдал гэдэг нь зөвхөн эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах тухай асуудал биш юм. Энэ нь эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийг тэгш боломжоор хангах тухай юм.

2022 оны гуравдугаар сарын 14

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ОУХБ
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага
ОУШХБ
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага
НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан
ДЭМБ
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага