Илтгэл

Олон улсын боловсролын өдөрт зориулсан илгээлт

2023 оны нэгдүгээр сарын 24

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
ЮНЕСКО
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан