Илтгэл

НҮБ-ын ЕНБД-ын Хүний эрхийн өдөрт зориулсан Илгээлт

2022 оны арван хоёрдугаар сарын 10

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ХЭДК
Хүний эрхийн дээд комиссар