Хэвлэл

НҮБ-ын Үр дүнгийн тайлан 2021 он: Үр дүнгийн зорилт 3 (инфографикаар)

2022 оны зургаадугаар сарын 05
UN Mongolia Annual Results Report 2021: Outcome 3

Хэвлэсэн

ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-ын СЗГ
НҮБХХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБХС
File type: PDF
Татаж авсан: 380
File type: PDF
Татаж авсан: 342

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл