Өгүүлэл

Хөрс хамгаалал нь оновчтой шийдэл

2021 оны тавдугаар сарын 20
цөлжилт газрын доройтол
Тайлбар: Монгол Улсад газрын доройтол, цөлжилт маш хурдацтай явагдаж байна.
Зургийг: © НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр

Нийтлэлийг бичсэн

Soyolmaa

Д. Соёлмаа

НҮБ-ын СЗГ
Хөгжлийн зохицуулалт - Мэдээлэл харилцааны мэргэжилтэн
 

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ХХААБ
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр

Энэхүү санаачилгад хамрагдсан бусад байгууллагууд

MNG MoET
Mongolia Ministry of Environment and Tourism

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд