Видео

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас зохион байгуулсан Уур амьсгалын 7 хоног мэдээллийн аянд зориулсан НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч Тапан Мишрагийн видео илгээлт

2021 оны тавдугаар сарын 20