Өгүүлэл

Тэд бол манлайлагчид

2021 оны гуравдугаар сарын 23
Манлайлагч эмэгтэйчүүд
Caption: Манлайлагч эмэгтэйчүүд
Photo: © НҮБ-ын Хүн амын сан

Нийтлэлийг бичсэн

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд