Sustainable Development Goal
9

Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх

Уян хатан дэд бүтцийг байгуулж, хүртээмжтэй, тогтвортой аж үйлдвэржилтийг дэмжиж, инновацийг хөгжүүлэх

Агентлагууд

ОУАЭА
Олон улсын Атомын Энергийн агентлаг
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс
НҮБ-Хабитат
НҮБ-ын Хүний суурьшлын хөтөлбөр
НҮБ
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
ЮНЕСКО
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага
НҮБАҮХБ
НҮБ-ын Аж Үйлдвэр Хөгжлийн Байгууллага

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил

Industry, Innovation and Infrastructureтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: