Sustainable Development Goal
12

Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

Тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн бүтцийг бүрдүүлэх

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил

Responsible Consumption and Productionтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: