Sustainable Development Goal
10

Тэгш бус байдлыг бууруулах

Улс орнууд хоорондын тэгш бус байдлыг бууруулах

Агентлагууд

ОУШХБ
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага
ЮНЕСКО
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил

Reduced Inequalityтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: