Sustainable Development Goal
1

Ядуурлыг устгах

Ядуурлын бүх хэлбэрийг эцэс болгох

Агентлагууд

ХХААБ
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
ОУХБ
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага
ОУШХБ
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага
НҮБАНДЭЗНК
НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс
НҮБ
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан
НҮБАҮХБ
НҮБ-ын Аж Үйлдвэр Хөгжлийн Байгууллага
ДХХ
Дэлхийн хүнсний хөтөлбөр

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл хөтөлбөрийн байршил

No Povertyтай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа: