19 оны аравдугаар сарын 2019 | 10:30am - 5:00pm

UN Open Day 2019

UN Open Day with speakers and performers exploring the SDGs

Тогтвортой хөгжлийн зорилго

Ядуурлыг устгах
Өлсгөлөнг устгах
Эрүүл мэндийг дэмжих
Чанартай боловсролыг дэмжих
Жендерийн тэгш байдлыг хангах
Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах
Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх
Эдийн засгийн өсөлт, баталгаат ажлын байрыг бий болгох
Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх
Тэгш бус байдлыг бууруулах
Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих
Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах
Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах
Хуурай газрын эко системийг хамгаалах
Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох
Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх
19 оны аравдугаар сарын 2019 | 10:30am - 5:00pm

Энэ төслийн тухай

Илтгэгчид

Tapan Mishra

Тапан Мишра

Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч