11 оны хоёрдугаар сарын 2019 | 12:00 AM - 22 оны гуравдугаар сарын 2019 | 12:00 AM

2nd Human Rights Youth Challenge

For World Water Day 2019: the UN Special Rapporteur, Mr. Léo Heller is organizing a second online challenge to raise awareness among the youth about the human rights to water and sanitation.

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

OHCHR, UNESCO

Бусад зохион байгуулагчид

Permanent Mission of Spain, Permanent Mission of Germany, UN-Water

Тогтвортой хөгжлийн зорилго

Ядуурлыг устгах
Өлсгөлөнг устгах
Эрүүл мэндийг дэмжих
Чанартай боловсролыг дэмжих
Жендерийн тэгш байдлыг хангах
Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах
Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх
Эдийн засгийн өсөлт, баталгаат ажлын байрыг бий болгох
Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх
Тэгш бус байдлыг бууруулах
Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих
Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах
Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах
Хуурай газрын эко системийг хамгаалах
Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох
Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх
11 оны хоёрдугаар сарын 2019 | 12:00 AM - 22 оны гуравдугаар сарын 2019 | 12:00 AM

Энэ төслийн тухай