Хэвлэл

Монгол Улсын Хөгжлийн төлөв байдлын шинжилгээ 2021

2022 оны гуравдугаар сарын 16
CCA Mongolia 2021

Хэвлэсэн

ХХААБ
ОУХБ
ОУШХБ
НҮБ-Хабитат
НҮБХХ
ЮНЕСКО
НҮБХАС
НҮБДАЭДК
НҮБХС
НҮБАҮХБ
ДЭМБ
File type: PDF
Татаж авсан: 111
File type: PDF
Татаж авсан: 224

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл