Илтгэл

“ҮНДСЭН ХУУЛЬ БА ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ – 30 ЖИЛ” сэдэвт чуулганд илгээсэн мэндчилгээ

2022 оны нэгдүгээр сарын 13

Илтгэл

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар
НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
ЮНЕСКО
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага