Видео

Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяны хүрээнд гаргасан НҮБ-ын мэдэгдэл

2020 оны арван нэгдүгээр сарын 25